Jesteś tutaj:   

Oferty pracy

Ogłoszenie - Z-ca Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

O g ł o s z e n i e

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kostrzynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej
na stanowisko Z-ca Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kostrzynie


Stanowisko pracy : Z-ca Dyrektora
Wymiar czasu pracy : 1 etat,

I.    Zakres zadań:
1.    nadzór nad pracą Kierownika Oczyszczalni,
2.    nadzór nad pracą Kierownika Wodociągów i Przepompowni,
3.    nadzór nad całokształtem zadań realizowanych przez Zakład Komunalny,
4.    koordynowanie realizacji zadań Zakładu wynikających z jego Statutu w zakresie utrzymania i rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, utrzymania czystości dróg i ulic, naprawy i konserwacji dróg i ulic gminnych,
5.    zastępowanie Kierownika Oczyszczalni oraz Kierownika Wodociągów i Przepompowni w przypadku ich nieobecności,
6.    zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności w bieżącej działalności zakładu.

II. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1.    wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe kierunek zarządzanie,
2.    minimum 10 lat doświadczenia zawodowego (w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
3.    obywatelstwo polskie,
4.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5.    niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6.    nieposzlakowana opinia,
7.    znajomość przepisów prawa będących podstawą funkcjonowania zakładu budżetowego, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce komunalnej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o finansach publicznych,
8.    znajomość zasad funkcjonowania zakładu komunalnego,
9.    znajomość zagadnień technicznych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących zadań realizowanych przez Zakład.

III. Wymagania dodatkowe:
1.    doświadczenie na stanowisku o tej samej lub zbliżonej tematyce,
2.    pożądane cechy charakteru : odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
3.    umiejętność kierowania zespołami pracowników,
4.    umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków,
5.    łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
6.    umiejętność dostosowania tempa pracy do narzuconych terminów.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV zawierające niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,
2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,)
3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
- ,,Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych? zgodnie z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)- ,,Nie byłem /am skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe? zgodnie z art.6 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)-,,Cieszę się nieposzlakowaną opinią? zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),, Posiadam obywatelstwo polskie? zgodnie z art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),
4. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) jest zobowiązany do złożenia kopi dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Składanie ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia 30.09.2019 r. na adres :
Zakład Komunalny
62-025 Kostrzyn ul. Poznańska 2
Tel.61 8178239
e-mail poczta@zkkostrzyn.pl

O terminach rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.
Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej Zakładu Komunalnego i w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.kostrzyn.wlkp,pl )

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

VI. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6 %.

Obowiązek informacyjny

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Lista wiadomości