Jesteś tutaj:   

Oferty pracy

Ogłoszenie - Kierownik Oczyszczalni

O g ł o s z e n i e


Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kostrzynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Oczyszczalni:

Stanowisko pracy : Kierownik Oczyszczalni


Wymiar czasu pracy : 1 etat,

I. Zakres zadań
1. kierowanie pracą Oczyszczalni i Przepompowni, bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za wykonywane przez podległych pracowników zadania, między innymi takie jak :
a) prawidłowe wykonywanie procesów technologicznych w zakresie oczyszczania ścieków, uzyskiwanie właściwych parametrów ścieków,
b) utrzymanie w bieżącej sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej i urządzeń przekazujących i oczyszczających ścieki, w tym lokalne przepompownie i tłocznie,
c) dokonywanie okresowych analiz parametrów ścieków na Oczyszczalni i Przepompowni oraz w zakładach odprowadzających ścieki,
d) prowadzenie dokumentacji ruchowej,
e) prowadzenie dzienników eksploatacji obiektów,
f) bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i energetycznej stacji transformatorowej
g) okresowe wykonywanie pomiarów elektrycznych,
2. nadzór nad inwestycjami z zakresu gospodarki ściekowej,
3. sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska i oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. współudział w pracach analitycznych, planistycznych dotyczących rozwoju sfery komunalnej i mieszkaniowej,
5. udział w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń przejmowanych w zakres działalności zakładu,
6. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki ściekowej, oraz bieżące śledzenie zmian w tym zakresie,
7. udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje do tego powołane i upoważnione,
8. przestrzeganie zasad BHP i p-poż.

II. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1. wykształcenie wyższe - technologia ochrony środowiska lub pokrewne,
2. minimum 10 lat doświadczenia zawodowego (w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
3. obywatelstwo polskie,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności :
- ochrony środowiska,
- prawa budowlanego,
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
oraz umiejętność ich interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce.

III. Wymagania dodatkowe :
1. doświadczenie na stanowisku o tej samej lub zbliżonej tematyce,
2. ukończone kursy, szkolenia oraz dokształcanie w innych formach w tematyce ochrony środowiska,
3. pożądane cechy charakteru : odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,
4. umiejętność kierowania zespołami pracowników,
5. umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków,
6. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
7. umiejętność dostosowania tempa pracy do narzuconych terminów.

IV. Wymagane dokumenty :
1. CV zawierające niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,
2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia "Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych? zgodnie z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)- ,,Nie byłem /am skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe? zgodnie z art.6 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)-,,Cieszę się nieposzlakowaną opinią? zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),, Posiadam obywatelstwo polskie? zgodnie z art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),
4. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) jest zobowiązany do złożenia kopi dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


V. Składanie ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia 20.07.2020 r. na adres :

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
tel.: 61 8178239
e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl

O terminach rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.
Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej Zakładu Komunalnego i w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zkkostrzyn.pl)

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

VI. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6 %.

- obowiązek informacyjny
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Lista wiadomości