Ogłoszenia rózne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów do zabudowy studni głebinowej w Siekierkach Wielkich

                                                                                              Kostrzyn, dnia  16.05.2011 r.

Zakład Komunalny

Ul. Poznańska 2

62-025 Kostrzyn

                                                 Zaproszenie do złożenia  oferty cenowej Zakład Komunalny w Kostrzynie informuje, iż przyjmowane są oferty cenowe na dostawę materiałów  do zabudowy studni głębinowej  w Siekierkach Wielkich.
Lp. Materiał Ilość Cena nettow zł. Podatek VAT Cena brutto w zł.
1. Pompa SP 46-6,9,2 kW z silnikiem nieprzezwajanym MS 6000. Rp 3 /okablowana na gotowo/ 1 szt.      
a)  Redukcja Rp3 x DN 100 ocynk. 1 szt.      
b) Kabel 52 m      
2. Rury wznosie  kołnierzowe ocynkowane ogniowo z rurkami piezometrycznymi:L = 6m x 8 szt L= 2m x 1 szt.    6mx8szt.      
2mx1szt.       
3. Obudowa naziemna z armaturą DN 100         
a)  Ogrzewanie obudowy 1 szt.      
b) Czujnik otwarcia obudowy 1 szt.      
4. Koszty transportu          
5. Koszty ogółem:/Poz. nr 1,a,b, 2, 3,a,b i 4 /      
Proszę podać wysokość  wynagrodzenia netto, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz cenę bruttoTermin wykonania dostaw:Ustala się termin wykonania dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy.Informacje ogólne:Przy ocenie Dostawcy brane będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria: cena – 100 %. Wartość kryterium określona zostanie wg wzoru:Wkc= cena najtańszej oferty: cena oferty rozpatrywanej x 100 x 100%Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie.Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.Opis sposobu obliczania cenyCena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia ora warunkami stawianymi przez Zamawiającego.Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania dostaw).Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego zamówienia. Oferty proszę przesłać na adres:Zakład KomunalnyUl. Poznańska 262-025 Kostrzyne-mailem na adres: ola.zamowienia@o2.pl lub faxem nr 61 8970 908 lub złożyć osobiście w  Sekretariacie Zakładu Komunalnego.Osoba upoważniona do kontaktów:Krzysztof Menes – Kierownik Wodociągów i Przepompowni, Tel. 61 8178 070.Termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2011 roku. Oferty nadesłane po tym terminie zostaną zwrócone  bez rozpatrywania.                                                                                                                                       ---------------------------------------------                                                                                              (podpis osoby upoważnionej) Nazwa i adres oferenta                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1Tel./fax……………………..e-mail……………………….REGON……………………..NIP…………………………..                                                            OFERTA  CENOWA                                                           -----------------------------Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów  do zabudowy studni głębinowej  w Siekierkach Wielkich.Oferuję wykonanie  dostawy  materiałów dla wymienionego zadania za cenę ofertową brutto:……………...………..zł.(Słownie:…………………………………………………………………………………………… zł.) netto………………………. zł.(Słownie:…………………………………………………………………………………………… zł.)  ……………………………, dnia…………………..(miejscowość)                                               (data)                                                                                    ……………………………..                                                                                  podpis osoby upoważnionej    
Lista wiadomości