Ogłoszenie o zamówieniu na badania wody ze stacji uzdatniania wody w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach oraz badania ścieków z oczyszczalni w Skałowie, Iwnie, Gułtowach I Czerlejnie

Numer ogłoszenia: 73524 - 2010; data zamieszczenia: 16.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na: BADANIA WODY ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W KOSTRZYNIE, SIEKIERKACH, CZERLEJNKU I GUŁTOWACH ORAZ BADANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI W SKAŁOWIE, IWNIE, GUŁTOWACH I CZERLEJNIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest BADANIE WODY ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W KOSTRZYNIE, SIEKIERKACH, CZERLEJNKU I GUŁTOWACH ORAZ BADANIE ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI W SKAŁOWIE, IWNIE, GUŁTOWACH I CZERLEJNIE. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w 2 częściach zamówienia na: Zadanie 1 i Zadanie 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. 3.Opis części zamówienia: III.3.1 ZADANIE 1: Badanie wody ze Stacji uzdatniania wody w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a)Monitoring kontrolny 16 szt. w ciągu roku. Zakres monitoringu kontrolnego wykonywanego na sieci w miesiącu wrześniu dotyczącego: S.U.W. Kostrzyn, S.U.W. Siekierki, S.U.W. Gułtowy (3 szt.) i w miesiącu listopadzie S.U.W. Czerlejnko (1 szt.) należy zwiększyć o parametr: twardość ogólna wody. b)Monitoring przeglądowy wody uzdatnionej 4 szt. w ciągu roku. c)Monitoring przeglądowy wody surowej w ciągu roku 11 szt. d)Badania bakteriologiczne przeprowadzone na S.U.W. w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach 1 raz w miesiącu po jednej próbie, łącznie 25 analiz w ciągu roku. Zakres: ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC i w 22ºC, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki. Oferta powinna zawierać cenę analiz, poboru prób oraz koszty dojazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz harmonogram badań w 2010 r. zawarty jest w załączniku nr 10 do SIWZ. III.3.2 ZADANIE 2 Badanie ścieków z oczyszczalni w Skałowie, Iwnie, Gułtowach i Czerlejnie. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1.Pobieranie prób średniodobowych ścieków oczyszczonych i surowych winno być pobierane przez uprawnionego próbobiorcę. Oferta powinna zawierać cenę analiz, oraz koszty dojazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz harmonogram badań w 2010 r. zawarty jest w załączniku nr 11 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 4.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 15% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające wyłącznie na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, które objęte były zamówieniem podstawowym
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie dotyczące wykonywania analiz wód i ścieków, (Zadanie 1 i Zadanie 2.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia określonego w pkt. III SIWZ, oraz dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, ze usługi/roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena odbywać sie będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca dysponuje Decyzją zatwierdzającą uprawnienia do badań jakości wody zgodnie z art. 12 ust.4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. z 2006 r. Nr 123,poz. 858 z późniejszymi zmianami), uprawnienia zgodne z art. 147a Ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz.902 z późniejszymi zmianami) dotyczące badań wody, ścieków, wód popłucznych i komunalnych osadów ściekowych oraz Certyfikat polskiego Centrum Akredytacji wystawione na laboratorium wykonujące testy zgodności odpadów zawierające w szczególności zakres i rodzaj badań, na które Wykonawca ma uprawnienia. Laboratorium oraz metodyka powinny być zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z § 6, pkt. 1. Roz. Min. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.) lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia albo wykazanie ustawowych kompetencji umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
oświadczenie Wykonawcy wg wzoru zamieszczonego w SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian do przedmiotowej umowy przed jej zawarciem (do wzoru umowy) lub w trakcie realizacji zamówienia, które będą korzystne dla Zamawiającego (poparte Protokołem konieczności) i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę. Zakres zmian możliwych do umowy określa pkt.6. 6.Zmiana postanowień umowy w oparciu o art.144 ust. 1 może dotyczyć: 1)Zmiana podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca - wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej 2)Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Lista wiadomości