Jesteś tutaj:   

2010

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie otworu rozpoznawczego studni nr 3 w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na wykonanie otworu rozpoznawczego (studni zastępczej nr 3) ujmującego wodę z utworów trzeciorzędowych na terenie ujęcia wody w Siekierkach Wielkich Gmina Kostrzyn.
Numer ogłoszenia: 134222 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie otworu rozpoznawczego (studni zastępczej nr 3) ujmującego wodę z utworów trzeciorzędowych na terenie ujęcia wody w Siekierkach Wielkich Gmina Kostrzyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa studni głębinowej (zastępczej) na terenie wiejskiego ujęcia wody w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn polegająca m.in. na: a)Wykonanie otworu zastępczego o głębokości 130m. na działce o numerze ewidencyjnym nr 371/17 systemem mechanicznym udarowo-obrotowym na płuczkę wodną w następujący sposób: - odwiercenie otworu metodą udarową do głębokości ca 15 m przy użyciu rur stalowych Ø 508 mm, które pozostaną na czas wiercenia jako kolumna wstępna; - odwiercenie metodą obrotową, z lewym obiegiem płuczki wodnej, świdrem gryzowym Ø 470 mm do głębokości 98 m i opuszczenie kolumny rur stalowych Ø 356 mm. - zwiercenie warstwy wodonośnej świdrem gryzowym Ø 330 mm przy użyciu bezwzględnie płuczki wodnej lub metodą udarową; - oczyszczenie otworu sprężarką do czasu uzyskania czystej wody; - opuszczenie kolumny filtrowej . b) Warstwę wodonośna, przewiduje się ująć filtrem z rur PVC gwintowanych Ø 175 mm o wzmocnionej ściance, typ KV atestowanych do wód pitnych o następujących parametrach: - rura podfiltrowa PVC KV DN 175 mm - długość 3 m, - filtr siatkowy PVC KV DN 175 mm - długość 11 m, -rura międzyfiltrowa PVC KV DN 175 mm - długość 3,0 m, - filtr siatkowy PVC KV 175 mm (siatka nr 14) - długość 12 m, - rura nadfiltrowa PVC KV DN 175 mm - drogość 20 m. c) Po nafiltrowaniu rury wiertnicze Ø 508 mm zostaną wyciągnięte z otworu. d) Wykonanie próbnych pompowań. (wyniki dostarczyć Zamawiającemu) e)Wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej, wykonać w obecności przedstawiciela zakładu. (wyniki dostarczyć Zamawiającemu) f) Wykonanie analizy sitowej granulometrycznej, wykonać w obecności przedstawiciela zakładu. (wyniki dostarczyć Zamawiającemu) g) Prowadzenie nadzoru geologicznego oraz opracowanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej zasobowej. h) Obsługa geodezyjna. i) Sporządzanie raportów wiertniczych. j) Dostarczenie książki eksploatacji studni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie dotyczące wykonania urządzenia wodnego (budowa studni), w zakresie zgodnym lub szerszym od zakresu przedmiotowego zamówienia określonego w pkt. III SIWZ, oraz dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem gwarantującym kompleksowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca musi dysponować: a) odpowiednią liczbą pracowników fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia, b)min. 1 osobą wyznaczoną na kierownika budowy i robót posiadającą uprawnienia do kierowania na terenie Polski budową lub robotami budowlanymi w danej specjalności (prace geologiczne). Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca dysponuje środkami lub posiada zdolność kredytową do kwoty 180 000,00 zł, Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane należy przedłożyć inne dokumenty W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego oraz, że Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty zamawiający żąda złożenia oświadczenia wg wzoru zawartego w zał. nr 9 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

1.Oświdczenia, że kierownik budowy oraz pozostałe osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane przez zamawiającego uprawnienia oraz, że dysponuje odpowiednią liczbą pracowników fachowców, gwarantującą terminów i profesjonalne wykonanie zamówienia, 2.Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem i wyposażeniem gwarantującym kompleksowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania istotnych zmian do przedmiotowej umowy przed jej zawarciem (do wzoru umowy) lub w trakcie realizacji zamówienia, które będą korzystne dla Zamawiającego (poparte Protokółem Konieczności) i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę. Zakres zmian możliwych do umowy określa pkt. 6 6.Zmiana postanowień umowy w oparciu o art.144 ust. 1 może dotyczyć: 1) terminu zakończenia robót a)przypadku nieprzewidzianego przedłużenia się procedur przetargowych uniemożliwiających zawarcie umowy w terminie krótszym niż 30 dni od terminu składania ofert. W takim przypadku termin zakończenia robót może być przedłużony przed zawarciem umowy, nie więcej niż o ilość dni upływających od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy, pomniejszoną o 30 dni. b)w przypadku wstrzymania lub przerwania robót, znajdujące potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem, wskutek: A. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), B. zawieszenia robót przez Zamawiającego, C. wystąpienia wykopalisk lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót, D. zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, E. siły wyższej, itp., W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, o czas potrzebny na uzyskanie zgody lub niezbędnych pozwoleń, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu). 2)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 3)korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 4)warunków płatności, (z korzyścią dla Zamawiającego) na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, 5)zmian osobowych: kierowników budowy, robót, osób upoważnionych - tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. 6)zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego robót. Zmiana taka może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i dotyczyć może tych robót, których nie przewidziała dokumentacja projektowa - robót niezbędnych lub zamiennych, których konieczność wykonania pojawiła się na etapie realizacji zamówienia. Zmiana zakresu rzeczowego i ilościowego robót nastąpi tylko i wyłącznie w wyniku porozumienia obu stron umowy i zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru lub projektanta. W takim przypadku wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku, w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie i przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu).Każda z wyżej wymienionych zmian umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Lista wiadomości