Jesteś tutaj:   

2010

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej
Numer ogłoszenia: 169700 - 2010; data zamieszczenia: 16.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY: ZADANIE 1 - KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KOSTRZYNIE (OSIEDLE KÓRNICKIE) w skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 1.Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, 2.Opracowanie po 5 egzemplarzy projektów budowlanych i wykonawczych ; a)budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami b)budowy kanalizacji deszczowej 3.Projektu organizacji ruchu, 4.Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji środowiskowej i decyzji o lokalizacji inwestycji celu/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla odcinków sieci projektowanych poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 5.Uzyskanie aktualnych wpisów z rejestru gruntu dla działek, przez które przebiegać będą projektowane sieci wraz wyrysem i mapą do celów projektowych, umożliwiające uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzje te i związane z ich pozyskaniem dokumenty powinny zostać wydane odrębnie dla poszczególnych branż; 6.Wykonanie w razie konieczności oceny warunków geologiczno - inżynierskich, operatu wodno prawnego, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji środowiskowej; 7.Uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia na budowę; 8.Uzgodnienie projektu w zakresie wymaganym przez prawo, jak również uzgodnienie w zakresie uzbrojenia terenu . Ponadto projekt winien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe. 9.Przekazanie projektów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i podpisem sprawdzającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. poz.2072 z późn.zm.)- 5 egzemplarzy. 10.Opracowanie przedmiarów robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego-Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.) - 5 egzemplarzy; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 11.Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem wszystkich kosztów w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r.Nr 130 poz.1389); 12.Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego-Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.)- po 5 egzemplarzy; 13.Do wersji pisemnej należy załączyć wersję elektroniczną na płycie CD zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt budowlano-wykonawczy, profile, schematy i przedmiary robót w formie umożliwiającej zamieszczenie plików na stronie internetowej Zamawiającego (PDF) również na płycie CD zapisać kosztorys inwestorski, przedmiar, kosztorys ofertowy. Ww elementy muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 14.Szacunkowa długość ulic objęta zadaniem wynosi ok.9.000m. a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kórnickim musi nawiązywać do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicach: Andrzejewo, Jana Pawła II, Storczykowej, Wyszyńskiego i Bławatkowej. b)Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje Osiedle Kórnickie. Zakres prac na załączonej mapie nr 1 Uwaga: Zamawiający dostarczy Wykonawcy podkłady geodezyjne w skali 1 : 500. ZADANIE 2 - WYMIANA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W KOSTRZYNIE ORAZ WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. WARSZAWSKIEJ W KOSTRZYNIE. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 1.Wymiana ok. 220 m kanalizacji sanitarnej i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ok. 150 m z przyłączami. 2. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej w Kostrzynie w dwóch etapach. Etap I: 1Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - ok. 43 m od ul. Dworcowej oraz ok. 180 m od ul. Średzkiej. 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od skrzyżowania z ul. Dworcową ok. 150 m. 3.Wymiana sieci wodociągowej ok. 170 m rura PCV Ø 110 wraz z przyłączami PE Ø 32 o długości ok. 90 m od ul. Dworcowej do ul. Średzkiej. Etap II: 1.Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ok. 490 m, rura PCV Ø 400 wraz z przyłączami (od ul. Dworcowej do ul. Półwiejskiej). 2.Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 250 m, rura PCV Ø 80 oraz 180 m rura PCV Ø 150 wraz z przyłączami od ul. Dworcowej do ul. Półwiejskiej. Zakres prac na załączonej mapie nr 2 Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1.Projety po 5 szt. budowlane i wykonawcze z podziałem na ETAP I i ETAP II 2.Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, 3.Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 4.Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji środowiskowej i decyzji o lokalizacji inwestycji celu/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla odcinków sieci projektowanych poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 5.Projekty odtworzenia nawierzchni drogowych wraz z jego uzgodnieniem. 6.Inwentaryzacja drzew do wycinki jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 7.Obowiązkiem wykonawcy będzie uzgodnienie w formie pisemnej z właścicielami posesji warunków wymiany przyłączy. 8.Uzyskanie aktualnych wpisów z rejestru gruntu dla działek, przez które przebiegać będą projektowane sieci wraz wyrysem i mapą do celów projektowych, umożliwiające uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzje te i związane z ich pozyskaniem dokumenty powinny zostać wydane odrębnie dla poszczególnych branż; 9.Wykonanie w razie konieczności oceny warunków geologiczno - inżynierskich, operatu wodno prawnego, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji środowiskowej; 10.Uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia na budowę; 11.Uzgodnienie projektu w zakresie wymaganym przez prawo, jak również uzgodnienie w zakresie uzbrojenia terenu . Ponadto projekt winien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe. 12.Przekazanie projektów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i podpisem sprawdzającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. poz.2072 z późn.zm.)- 5 egzemplarzy; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 13.Opracowanie przedmiarów robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego-Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.) - 5 egzemplarzy; 14.Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem wszystkich kosztów w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r.Nr 130 poz.1389); 15.Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego-Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.)- po 5 egzemplarzy; 16.Do wersji pisemnej należy załączyć wersję elektroniczną na płycie CD zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt budowlano-wykonawczy, profile, schematy i przedmiary robót w formie umożliwiającej zamieszczenie plików na stronie internetowej Zamawiającego (PDF) również na płycie CD zapisać kosztorys inwestorski, przedmiar, kosztorys ofertowy. Ww. elementy muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres prac na załączonej mapie nr 2 a, 2b. ZADANIE 3 - BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERLEJNO, UL. KLONOWSKA , GMINA KOSTRZYN Przedmiotem zamówienia jest : budowa sieci wodociągowej PCV Ø 110 o długości 120 m w ul. Klonowskiej (obręb działki 132 ) w Czerlejnie. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1.Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, 2.Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 3.Opracowanie po 5 egzemplarzy projektów budowlanych i wykonawczych ; 4.Projektu organizacji ruchu, 5.Uzyskanie aktualnych wpisów z rejestru gruntu dla działek, przez które przebiegać będą projektowane sieci wraz wyrysem i mapą do celów projektowych, umożliwiające uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzje te i związane z ich pozyskaniem dokumenty powinny zostać wydane odrębnie dla poszczególnych branż; 6.Wykonanie w razie konieczności oceny warunków geologiczno - inżynierskich, operatu wodno prawnego, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji środowiskowej; 7.Uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia na budowę; 8.Uzgodnienie projektu w zakresie wymaganym przez prawo, jak również uzgodnienie w zakresie uzbrojenia terenu . Ponadto projekt winien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe. 9.Przekazanie projektów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i podpisem sprawdzającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. poz.2072 z późn.zm.)- 5 egzemplarzy; Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 10.Opracowanie przedmiarów robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego-Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.) - 5 egzemplarzy; 11.Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem wszystkich kosztów w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r.Nr 130 poz.1389); 12.Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego-Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.)- po egzemplarzy; 13.Do wersji pisemnej należy załączyć wersję elektroniczną na płycie CD zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt budowlano-wykonawczy, profile, schematy i przedmiary robót w formie umożliwiającej zamieszczenie plików na stronie internetowej Zamawiającego (PDF) również na płycie CD zapisać kosztorys inwestorski, przedmiar, kosztorys ofertowy. Ww. elementy muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ZAKRES zadania na załączonej mapie nr 3 ZADANIE 4 - BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WRZESIŃSKIEJ W KOSTRZYNIE. Przedmiotem zmówienia jest opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 o długości 110 m do działek nr 666/1 i 666/2 w ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie. Wcinka w istniejący rurociąg w ul. Średzkiej zakończona hydrantem Ø 80 na ul. Wrzesińskiej. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1.Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, 2.Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 3.Opracowanie po 5 egzemplarzy projektów budowlanych i wykonawczych ; 4.Projektu organizacji ruchu, 5.Uzyskanie aktualnych wpisów z rejestru gruntu dla działek, przez które przebiegać będą projektowane sieci wraz wyrysem i mapą do celów projektowych, umożliwiające uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzje te i związane z ich pozyskaniem dokumenty powinny zostać wydane odrębnie dla poszczególnych branż; 6.Wykonanie w razie konieczności oceny warunków geologiczno - inżynierskich, operatu wodno prawnego, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji środowiskowej; 7.Uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia na budowę; 8.Uzgodnienie projektu w zakresie wymaganym przez prawo, jak również uzgodnienie w zakresie uzbrojenia terenu . Ponadto projekt winien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe. 9.Przekazanie projektów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i podpisem sprawdzającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. poz.2072 z późn.zm.)- 5 egzemplarzy. 10.Opracowanie przedmiarów robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego-Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.) - 5 egzemplarzy; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 11.Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem wszystkich kosztów w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r.Nr 130 poz.1389); 12.Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego-Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.)- po egzemplarzy; 13.Do wersji pisemnej należy załączyć wersję elektroniczną na płycie CD zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt budowlano-wykonawczy, profile, schematy i przedmiary robót w formie umożliwiającej zamieszczenie plików na stronie internetowej Zamawiającego (PDF) również na płycie CD zapisać kosztorys inwestorski, przedmiar, kosztorys ofertowy. Ww. elementy muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 14.Uzyskanie pisemnej akceptacji właścicieli działek. ZAKRES zadania na załączonej mapie nr 4.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie dotyczące wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia określonego w pkt. III SIWZ, oraz dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, ze usługi/roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykazu osób ((wg wzoru - zał. nr 7 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, Oświadczenia, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymóg: Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczba pracowników fachowców gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia. Ocena odbywać sie będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania i że oferowane przez niego roboty, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu i potencjale innego podmiotu, to oświadczenie musi złożyć również ten podmiot.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 może dotyczyć: - zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwoleń itp.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Lista wiadomości