Jesteś tutaj:   

2010

Ogłoszenie o zamówieniu na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie.

Numer ogłoszenia: 358640 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 618178239, faks 61 8970908.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na remont dwóch piaskowników i koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1.Na przepompowni ścieków obecnie znajdują się: a) Piaskowniki - 2 szt. - pionowe o przekroju kołowym wykonane z betonu zbrojonego. Wymiary Średnica - 2m. Średnica stożka ściętego części dolnej 0,6 m, Głębokość- 3,2m. Głębokość czynna - 2,1m. Ponad powierzchnią ścieków beton silnie skorodowany - widoczne zbrojenie. b)Koryto dopływowe - prostokątne wykonane z betonu o wymiarach: Długość - 6,5m. Szerokość- 1,1m. Głębokość- 1,1m. Znaczne ubytki betonu na ścianach bocznych. c)Dwa koryta dopływowe - prostokątne wykonane z batonu o wymiarach Długość- 5,5m. Szerokość- 0,6m. Głębokość- 1,1m. UWAGA ! w korycie dopływowym o długości L = 6,5 m znajdują się dwa rurociągi Ø 80, które należy zdemontować naprzemiennie na czas remontu. Remont prowadzony będzie na czynnej przepompowni. Istnieje możliwość wyłączenia poszczególnych elementów układu, jak również wstrzymanie dopływu ścieków na okres 12 godzin. 2.Przewiduje się wykonanie następujących prac: 1.Odkuć przy pomocy narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi skorodowane elementy betonu i usunąć z piaskowników 2.Wykonać czyszczenie powierzchni ścian i sufitów metodą piaskowania usuwając pozostałości piasku i zanieczyszczeń 3.Wykonać odtłuszczenie powierzchni 4.Wykonać siatkę z kołków Hilti długości 70 mm wstrzeliwanych w rozstawie 20 x20 cm 5.Umocować siatkę z pręta fi 6 mm ocynkowanego w siatce o oczkach 10 x 10 cm mocując do kołków Hilti 6.Całość powierzchni wypełnić betonem B 50 metodą natryskową z inhibitorami korozji, grubość warstwy uzupełniającej winna nie przekraczać 8cm a w kanałach przepływowych i dopływowych 6 cm 7.Po stwardnieniu betonu należy wykonać powłokę wyrównawczą z żywic sztucznych Epoceum 720 8.Następnie wykonać po stwardnieniu zabezpieczenie poprzez malowanie powierzchni betonowych farbami epoksydowymi dwukrotnie Poksitar 9.Sposób zastosowania ,przechowywania , składowania ,farb epoksydowych został określony w Karcie technicznej wydanej 31 10 2008 nr identyfikacyjny 020602000120000003 10.Zabezpieczenie elementów metalowych wykonać poprzez wyczyszczenie ich metodą piaskowania do III stopnia czystości pomalowanie 2 x farbą Poxitar 3. Parametry stawiane materiałom, które Wykonawca winien zastosować do remontu: a) Materiał przeznaczony do uzupełnienia ubytków betonu nie gorsze niż: Beton klasy C35/45 o w/c < 0,45, ilość cementu CEM III A 32,5 HSR minimum 360 kg/m3 o wodoszczelności W8 i nasiąkliwości < 5%. W celu zabezpieczenia zbrojenia zastosować migrujące inhibitory korozji. Przy uzupełnianiu ubytków większych niż 5 cm wykonać dodatkowo zbrojenie przytrzymujące beton siatkami o oczkach maksymalnie 10x10 cm. b) Materiał do wykonania powłoki zabezpieczającej: Klasa odporności chemicznej XA3 Materiał epoksydowy lub epoksydowo-smołowy o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych, odporny na substancje ropopochodne, możliwość obciążenia po 24 godzinach. c)Materiały przeznaczone do zabezpieczenia konstrukcji stalowych: Warstwa podkładowa materiał dwuskładnikowy epoksydowy z dodatkiem pyłu cynkowego np.SikaCor Zinc R, Warstwa wierzchnia: powłoka poliuretanowa dwuskładnikowa z zawartością miki żelaznej np. SikaCor EG5.Dwie warstwy różniące się barwa. Grubość warstwy ochronnej nie mniej niż 160µm. Prace wykonywane będą na czynnej przepompowni..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty i wykazy robót.2) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie dotyczące budowy, remontu piaskowników lub zbiorników betonowych mających kontakt ze ściekami w zakresie zgodnym lub szerszym od zakresu przedmiotowego zamówienia określonego w pkt. III SIWZ, oraz dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem gwarantującym kompleksowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty, min. 1 osobą wyznaczoną na kierownika budowy i robót posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi i należącą do właściwej izby inżynierów budownictwa, a w przypadku osób zagranicznych, inne zamienne dokumenty akceptowane przez nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub zaświadczenia wydane przez Ministra Infrastruktury potwierdzające, że uprawniają one daną osobę i że są wystarczające do kierowania na terenie Polski budową lub robotami budowlanymi w danej specjalności.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca dysponuje środkami lub posiada zdolność kredytową do kwoty 50 000,00 zł, Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub zobowiązuje się do jej zawarcia przed podpisaniem umowy na sumę nie mniejszą, niż kwota oferty brutto. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w/w poziom ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do dnia końcowego odbioru robót. Dokument ten będzie brany pod uwagę, przy ocenie sytuacji finansowej Wykonawcy. 5)Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa wyżej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda dodatkowo od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów identycznych jak dla Wykonawcy odpowiednim zakresie. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia oświadczenia tych podmiotów -analogicznie jak od Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy w oparciu o art.144 ust. 1 może dotyczyć: 1) terminu zakończenia robót a)przypadku nieprzewidzianego przedłużenia się procedur przetargowych uniemożliwiających zawarcie umowy w terminie krótszym niż 30 dni od terminu składania ofert. W takim przypadku termin zakończenia robót może być przedłużony przed zawarciem umowy, nie więcej niż o ilość dni upływających od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy, pomniejszoną o 30 dni. b)w przypadku wstrzymania lub przerwania robót, znajdujące potwierdzenie Protokołem Konieczności lub innym dokumentem, wskutek: A. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), B. zawieszenia robót przez Zamawiającego, C. wystąpienia wykopalisk lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót, D. zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, E. siły wyższej, itp., W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, o czas potrzebny na uzyskanie zgody na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu). c)wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych, 2)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 3)korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 4)warunków płatności, (z korzyścią dla Zamawiającego) na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, 5)zmian osobowych: kierowników budowy, robót, osób upoważnionych - tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. 6)zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego robót. Zmiana taka może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i dotyczyć może tych robót, których nie przewidziała dokumentacja (przedmiar robót) - robót niezbędnych lub zamiennych, których konieczność wykonania pojawiła się na etapie realizacji zamówienia. Zmiana zakresu rzeczowego i ilościowego robót nastąpi tylko i wyłącznie w wyniku porozumienia obu stron umowy .W takim przypadku wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku, w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie i przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu). 7) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) wynikającego ze zmienionych stawek podatku VAT w czasie trwania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Lista wiadomości