Jesteś tutaj:   

2011

Przetarg nieograniczony na Przebudowę dachu w budynku mieszkalnym położonym w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 28

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na Przebudowę dachu w budynku mieszkalnym położonym w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 28
Numer ogłoszenia: 208960 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na Przebudowę dachu w budynku mieszkalnym położonym w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 28.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dachu w budynku mieszkalnym położonym w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 28 2.Zakres robót: Wykonanie zabezpieczeń obiektu, wygrodzenie siatką min. 5,0 od ściany Wytyczenie fundamentów Wykonanie wykopów i zabetonowanie Wykonanie słupów Wykonanie podciągów Rozbiórka pokrycia dachowego z papy i desek Wykonanie nowej konstrukcji Deskowanie części na okapie, przybicie desek czołowych i okapowych Wykonanie pokrycia dachu płytami wiórowymi OBS Pokrycie dachu papą bitumiczną jednowarstwowo Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 x Rozbiórka komina istniejącego , części wystającej ponad dach i wymurowanie na nowo z cegły klinkierowej ciemno szarej Wykonanie na nowo rynien z PCV Wykonanie instalacji odgromowej uziomy z prętów pogrążone w gruncie zwody z pręta miedzianego Ø 8 Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia należy ująć w cenie jednostkowej. Szczegółowy zakres robót został określony w : a)Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. Nr 4 do SIWZ) c)Kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót- zał. nr 5 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające wyłącznie na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, które objęte były zamówieniem podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.11.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia).Wymóg 2) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje z należytą starannością co najmniej dwa zamówienie dotyczące robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachowego, w zakresie zgodnym lub szerszym od zakresu przedmiotowego zamówienia określonego w pkt. III SIWZ, oraz dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że usługi/roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia).f) min. 1 osoba wyznaczona na kierownika robót musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi i i musi należeć do właściwej izby inżynierów budownictwa, a w przypadku osób zagranicznych, musi posiadać inne zamienne uprawnienia zaakceptowane przez nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub zaświadczenia wydane przez Ministra Infrastruktury potwierdzające, że dana osoba na podstawie tego zaświadczenia może kierować na terenie Polski budową lub robotami, budowlanymi w danej specjalności.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ,wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ,oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia , aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert , nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Oświadczenie, ze Wykonawca zapoznał sie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i że oferowane przez niego prace odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy w oparciu o art.144 ust. 1 może dotyczyć: 1) terminu zakończenia robót, w przypadku: nieprzewidzianego przedłużenia się procedur przetargowych uniemożliwiających zawarcie umowy w terminie krótszym niż 30 dni od terminu składania ofert. W takim przypadku termin zakończenia zamówienia może być przedłużony przed zawarciem umowy, nie więcej niż o ilość dni upływających od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy, pomniejszoną o 30 dni. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zawieszenie usług/robót przez Zamawiającego, wystąpienia wykopalisk lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót, wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych, siły wyższej, itp., powodujących wstrzymanie robót, znajdujące potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem, W przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit b) - f) dopuszcza się zmianę terminu zakończenia zamówienia o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu). nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, zmiany osobowe: kierowników budowy, robót, osób upoważnionych - tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. Zmiana podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca - wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej zmiana zakresu rzeczowego i ilościowego usług/robót będzie miała miejsce w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. W takim przypadku wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku, w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie i przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu). Zmiany stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Lista wiadomości