Jesteś tutaj:   

2011

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kostrzynie, ul. Przemysława

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kostrzynie, ul. Przemysława
Numer ogłoszenia: 282582 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kostrzynie, ul. Przemysława.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu sieci wodociągowej zlokalizowanej w ciągu ul. Przemysława na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do działki nr 723.. Łączna długość remontowanego odcinka wodociągu wynosi 365 m, a długość przyłączy w ramach szerokości pasa drogowego ul. Przemysława wynosi łącznie 180 m. Zakres robót obejmuje: 1.Ułożenie nowej sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysława równolegle do istniejącego rurociągu żeliwnego z rur ciśnieniowych PCV o średnicy Ø 110 mm, z punktem włączenia do istniejącego wodociągu gminnego w Ø 160 mm ułożonego w zachodnim poboczu ul. Powstańców Wlkp. (węzeł nr 3) na wysokości działki nr 723. W węzłach włączeniowych nr 1 i 3 oraz na skrzyżowaniu z ul. Sportową (węzeł nr 2) zamontować zasuwy odcinające Ø 100 mm. Na istniejących odnogach od rurociągu głównego przy ul. Nowotarskiego i Sportowej zainstalować zasuwy odcinające o średnicach odpowiadających poszczególnym rurociągom bocznym. Przewidziano zamontowanie hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy 80 mm. 2.Do każdej przynależnej działki wykonań remont lub budowę nowego przyłącza wody na odcinku od rurociągu głównego do ogrodzenia posesji. Łącznie przewidziano wykonanie 30 przyłączy o łącznej długości 180 m. Przyłącza należy podłączyć do głównego wodociągu za pomocą nawiertak. Przyłącza wykonać z rur ciśnieniowych PE o średnicy Ø 32/3mm. 3.Obsługa geodezyjna budowy, 4.Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 5 egz. 5.Badanie zagęszczenia gruntu potwierdzone protokołami dostarczonymi Zamawiającemu. 6.Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia planu organizacji ruchu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające wyłącznie na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, które objęte były zamówieniem podstawowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie dotyczące budowy sieci wodociągowej o długości min. 200 m, w zakresie zgodnym lub szerszym od zakresu przedmiotowego zamówienia określonego w pkt. III SIWZ, oraz dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem gwarantującym kompleksowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty. Wykonawca musi dysponować: a) odpowiednią liczbą pracowników fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia, b) min. 1 osobą wyznaczoną na kierownika budowy i robót posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowymi i wodociągowo-kanalizacyjnymi i należącą do właściwej izby inżynierów budownictwa, a w przypadku osób zagranicznych, inne zamienne dokumenty akceptowane przez nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub zaświadczenia wydane przez Ministra Infrastruktury potwierdzające, że uprawniają one daną osobę i że są wystarczające do kierowania na terenie Polski budową lub robotami budowlanymi w danej specjalności.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi środkami przeznaczonymi na realizację zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że oferowane przez Wykonawcę roboty, dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz, że na wykonane zamówienie udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót. Oświadczenie, że: 1) kierownik budowy i kierownik robót oraz pozostałe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponuję odpowiednią liczbą fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia, 2) dysponuje odpowiednim sprzętem i wyposażeniem gwarantującym kompleksowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia, 3) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację przedmiotu zamówienia w wystarczającej ilości.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy w oparciu o art.144 ust. 1 może dotyczyć: 1) terminu zakończenia robót a)przypadku nieprzewidzianego przedłużenia się procedur przetargowych uniemożliwiających zawarcie umowy w terminie krótszym niż 30 dni od terminu składania ofert. W takim przypadku termin zakończenia robót może być przedłużony przed zawarciem umowy, nie więcej niż o ilość dni upływających od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy, pomniejszoną o 30 dni. b)w przypadku wstrzymania lub przerwania robót, znajdujące potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem, wskutek: A. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), B. zawieszenia robót przez Zamawiającego, C. wystąpienia wykopalisk lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót, D. zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, E. siły wyższej, itp., W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, o czas potrzebny na uzyskanie zgody lub niezbędnych pozwoleń, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu). c)wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych, 2)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 3)korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich oraz stylistyki, 4)warunków płatności, na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, 5)zmian osobowych: kierowników budowy, robót, osób upoważnionych - tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. 6) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego robót. Zmiana taka może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i dotyczyć może tych robót, których nie przewidziała dokumentacja projektowa - robót niezbędnych lub zamiennych, których konieczność wykonania pojawiła się na etapie realizacji zamówienia. Zmiana zakresu rzeczowego i ilościowego robót nastąpi tylko i wyłącznie w wyniku porozumienia obu stron umowy i zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru lub projektanta. W takim przypadku wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku, w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie i przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu). 7)Zmiany wysokości wynagrodzenia (brutto) wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Każda z wyżej wymienionych zmian umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Lista wiadomości