2018

SIWZ - przetarg nieograniczony na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Jadwigi oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach : Jadwigi, Jana III Sobieskiego, Jolanty i odcinek w ul. Batorego w Kostrzynie

SIWZ

Załączniki:
1. STWiOR
2. Dokumentacja projektowa
3. Profil (rys.6) sieć kanalizacyjna
4. Profil (rys.7) sieć kanalizacyjna
5. Profil (rys.8) sieć kanalizacyjna
6. Profil sieć wodociągowa
7. Mapa ul.Jadwigi, Sobieskiego, Jolanty, fragment ul. Batorego
8. Mapa ul. Jadwigi
9. Opis do map i profili Os. Królewskie
10. Kosztorys ofertowy ul. Batorego
11. Kosztorys ofertowy ul. Jadwigi
12. Kosztorys ofertowy ul. Jolanty
13. Kosztorys ofertowy ul.Sobieskiego Cz.I
14. Kosztorys ofertowy ul. Sobieskiego cz.II
15. Opinia geotechniczna + mapy

UWAGA nowy załącznik nr 2- Wzór oświadczenia Wykonawcy (art.25 a ust.1 Prawa zamówień publicznych) dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedź z dnia 13.08.2018 r. na pytanie z dnia 12.03.2018 r.
- załącznik nr 1 schemat pompowni ścieków
- załącznik nr 2 Schemat zagospodarowania pompowni ścieków

 

Lista wiadomości