Jesteś tutaj:   

2011

Ogłoszenie o wyborze oferty na: Sukcesywne zakupy paliw, oleju napędowego i benzyny Pb95 realizowane w drodze bezgotówkowych zakupów poprzez tankowanie do baków pojazdów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

Ogłoszenie o wyborze oferty na: Sukcesywne zakupy paliw, oleju napędowego i benzyny Pb95 realizowane w drodze bezgotówkowych zakupów poprzez tankowanie do baków pojazdów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

Zakład Komunalny w Kostrzynie, REGON: 632023635, 62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2, woj. Wielkopolskie, pow. Poznański, tel. 61 8178 239 fax 61 8970-908, Internet: www.kostrzyn.wlkp.pl zakładka: Zakład Komunalny e-mail:zakladkomunalny@o2.pl,

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, z dnia 23.12.2010 r. pod nr 418766-2010.
Postępowanie o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na : Sukcesywne zakupy paliw, oleju napędowego i benzyny Pb95 realizowane w drodze bezgotówkowych zakupów poprzez tankowanie do baków pojazdów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.
CPV przedmiotu zamówienia: 09.12.41.00-8, 09.13.21.00-4
Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT), 79 400,00 zł.= 320 682,46 euro.
Postępowanie udzielono w trybie przetargu nieograniczonego.
Nie dopuszczono składania ofert częściowych.
Oznaczenie oferty PN :13/10
Dane o ofertach:
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia wykonawcy 0
Cena netto najtańszej oferty: 102 260,00 zł.
Cena netto najdroższej oferty: 102 260,00 zł.
Wybrano następującą ofertę :
Firma: P.H. BIS-BEL", Marian Belter
REGON: 630517184
Kod: 62-007 miejscowość: Biskupice ul. Mieszka I 1, województwo : wielkopolskie,
tel. 61 8155099 / fax- 61 8155152
e-mail: bisbel@hot.pl
Cena netto wybranej oferty: 102 260,00 zł. plus podatek VAT(23%) 23 519,80 zł
Uzasadnienie wyboru: cena oferty, przewyższa kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zmianami), Zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY, PORÓWNANIE I PRZYZNANA PUNKTACJA.
PN/1/13/10
P.H. BIS-BEL", Marian Belter, 62-007 Biskupice ul. Mieszka I 1
Cena oferty brutto: 125 779,80 zł. Kryterium cena, ilość punktów: 3 x 10,00 = 30,00

Lista wiadomości