Jesteś tutaj:   

2012

Ogłoszenie o wyborze oferty na : Tankowanie paliw do pojazdów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na  : Tankowanie paliw do pojazdów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

O wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej od kwoty określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn           

REGON:632023635, Woj. Wielkopolskie, pow. Poznański, Tel. 61 8178 239, fax 61 8970 908

Internet: www.kostrzyn.wlkp.pl, e-mail: zakladkomunalny@o2.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych,

z dnia  11.12.2012 r. ,pod nr 502260-2012

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 PH BIS-BEL Marian Belter , ul. Mieszka I nr 1, 62-007 Biskupice z ceną ofertową brutto: 124.082,40 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Jedynym kryterium oceny ofert była cena, a wybrana oferta była jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertą, więc uzyskała maksymalną ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zbiorcze zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, porównanie i przyznana punktacja

Nr oferty

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

 

Cena oferty brutto (zł)

 

 

 

 

Kryterium

Cena

Ilość punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

PH BIS-BEL Marian Belter , ul. Mieszka I nr 1, 62-007 Biskupice

 

124.082,40

3 x 10,00 = 30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości