Jesteś tutaj:   

2013

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy wodomierzy dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

O wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej od kwoty określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn
REGON:632023635
Woj. Wielkopolskie, pow. Poznański
Tel. 61 8178 239, fax 61 8970 908
Internet: www.kostrzyn.wlkp.pl
e-mail: zakladkomunalny@o2.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych,
z dnia 21.01.2013 r. ,pod nr 27876-2013

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
DIAGNOSTYKA SIECI WODOCIĄGOWYCH, ZŁOTE RUNO, ul. Hoża 57/15, 00-681 Warszawa z ceną ofertową brutto: 105.838,43zł.

Uzasadnienie wyboru:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena, a wybrana oferta była najtańszą uzyskała maksymalną ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.
 

Zbiorcze zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, porównanie i przyznana punktacja
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena oferty  brutto[zł] Kryterium Cena Ilość punktów
 1 ITRON POLSKA Spółka z o.o., ul. Tadeusza Romanowicza 6, 30-702 Kraków 110.884,50 3 x 95,4=286,2
 2 DIAGNOSTYKA SIECI WODOCIĄGOWYCH, ZŁOTE RUNO, ul. Hoża 57/15, 00-681 Warszawa  105.838,43 3 x100=300
3 Zakład Usługowo-Handlowy „REM KĘPNO” Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska 75.485,10 odrzucona
Lista wiadomości