Jesteś tutaj:   

2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinka Duchowna - Iwno Gmina Kostrzyn

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinka Duchowna - Iwno Gmina Kostrzyn.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329514 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinka Duchowna - Iwno Gmina Kostrzyn..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest : Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach z Kostrzyna Glinka Duchowna do Iwna Gmina Kostrzyn. Zakres robót obejmuje: a) Wykonanie rurociągu z rur ciśnieniowych o średnicy Ø 110 mm o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkę gumowa o łącznej długości 1575 m. b) Rurociąg ułożony zostanie na głębokości średniej 1,60 m ppt. na podsypce żwirowej o grubości 10 cm. Zasypanie rurociągu piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjną z drutem /kolor taśmy-niebieski/. Powyżej wykop zasypać gruntem rodzinnym z dokładnym zagęszczeniem warstwami. Nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego (przejezdności). c) Opracowanie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego d) Wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie bakteriologii wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych. Badania te należy zlecić firmie posiadającej akredytację lub Sanepidowi, e) Wykonanie i załączenie protokołów z wykonania zagęszczenia gruntu. f) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - 5 egz. g) Wykonanie prób ciśnieniowych i załączenie stosownych protokołów..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8206084 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Ziemne i Kanalizacyjne., ul. Poselska 24, 63-000 Sroda Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 82060,84
• Oferta z najniższą ceną: 82060,84 oferta z najwyższą ceną: 316502,70
• Waluta: PLN.

Lista wiadomości