Jesteś tutaj:   

2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Dworcowej w Kostrzynie

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Dworcowej w Kostrzynie
Numer ogłoszenia: 387668 - 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331002 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Dworcowej w Kostrzynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej Kostrzynie na odcinku od ul.Szymańskiego do ul.Ogrodowej. 1.1. Projektowana modernizacja obejmuje wykonanie rurociągu z rur kanalizacyjnych PCV Ø 315 mm o długości 233 m oraz przyłączy kanalizacyjnych do przyległych posesji /12 szt/ o łącznej długości 135 m z rur PCV Ø 160. 1.2.Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach uprzednio istniejących studni, pobudować nowe studnie z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m i głębokości odpowiadającej poszczególnym lokalizacjom (przedstawionym na profilu podłużnym/. Projektowane studnie ( 9 szt.)służyć będą do podłączenia projektowanych przyłączy kanalizacyjnych doprowadzających ścieki z poszczególnych posesji oraz stanowić będą studnie kontrolne /rewizyjne/ przepływu ścieków w kolektorze. Przykrycie studni włazami typu ciężkiego /przejazdowe/ wysokością dostosowaną do rzędnych nawierzchni studni..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 10006540 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DISTAR Sp. z o.o,, ul. Warszawska 22, 62-025 Kostrzyn, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 10006540
• Oferta z najniższą ceną: 10006540 oferta z najwyższą ceną: 15400000
• Waluta: PLN.

Lista wiadomości