Jesteś tutaj:   

2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Leśna Grobla Gmina Kostrzyn

Kostrzyn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśna Grobla Gmina Kostrzyn.
Numer ogłoszenia: 206915 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333924 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśna Grobla Gmina Kostrzyn..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśna Grobla Gmina Kostrzyn. Zakres robót obejmuje: a) Wykonanie rurociągu o długości 5600 m z rur ciśnieniowych o średnicy Ø 110 mm o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Rurociągi należy ułożyć na podsypce żwirowej o grubości 10 cm. Zasypanie rurociągu piaskiem rodzinnym do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Na podsypce ułożyć taśmę lokalizacyjną z drutem /kolor taśmy-niebieski/. Powyżej wykop zasypać gruntem rodzimym z dokładnym zagęszczeniem gruntu. W węzłach podłączeniowych do istniejącego wodociągu gminnego we wsi Siedleczek oraz w węzłach rozdzielczych poszczególnych rurociągów zamontować zasuwy odcinające Ø 100 mm umożliwiające ocięcie dopływu wody do poszczególnego rurociągu w przypadku jego awarii. b) Zainstalowanie hydrantów p-poż naziemnych o średnicy Ø 80 mm uzbrojone w zasuwy odcinającą Ø 80 mm. Hydranty na końcówkach rurociągów poza funkcją podstawową (ochrony p-poż) służyć będą do odpowietrzania i przepłukiwania sieci. c) Zamontowanie w najwyższych punktach sieci wodociągowej zawory napowietrzająco- odpowietrzające przystosowane do bezpośredniej zabudowy w ziemi z zabezpieczeniem skrzynka uliczną. d) Opracowanie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego e)Wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie bakteriologii wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych. Badania te należy zlecić firmie posiadającej akredytację lub Sanepidowi,(co najmniej 3 badania po wybudowaniu każdego z trzech odcinków) f)Wykonanie i załączenie protokołów z wykonania zagęszczenia gruntu. g)Obsługa geodezyjna budowy. h)Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - 5 egz. i)Wykonanie prób ciśnieniowych i załączenie stosownych protokołów. j)Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego (przejezdności). k)Załączenie do ofert Atestów higienicznych PZH dla wyrobów, które mają kontakt z wodą pitną oraz Certyfikaty na zamontowane materiały.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 236775.78 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego ZACHÓD Sp. z o.o., ul.Polna 1a, 62-025 Kostrzyn, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 236775.78
• Oferta z najniższą ceną: 236775.78 oferta z najwyższą ceną: 446469.81
• Waluta: PLN.

 

Lista wiadomości