Jesteś tutaj:   

2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacewo - część I


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 414596 - 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacewo-część I..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Zakres zamówienia obejmuje: ETAP I 1.1 BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO, SIEKIERKI WIELKIE - TRZEK a) Budowa rurociągu tłocznego z rur PE Ø 180 długości 2 481,50 mb. 1.2 BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO TRZEK - KOSTRZYN WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ P-18 ORAZ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ W KOSTRZYNIE UL.IGNACEWO a) Budowa rurociągu tłocznego z rur PE Ø 225 o długości 4 256,00 mb. 2 b) Przył cze wodociągowe z rur PE Ø 40 o długości 26,50 mb. c) Budowa tłoczni cieków ze zbiornikiem suchym 1 szt. o parametrach:Q=135,00 m3/h, H=47,30m sł.H2O, N1=37kW. d) Budowa przyłącza elektrycznego do tłoczni ścieków e) Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 315 o długości 10,00 mb. 1.3 BUDOWA SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ W TRZEKU a) Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 o długości 690,00 mb. b) Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o długości 306,00 mb. c) Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 250 o długości 19,50 mb. d) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 8 szt. - z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 54,00mb - z rur PE100 Ø 160 o łącznej długości 19,00mb ETAP II. 1.1 BUDOWA SIECI GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ P-12 W SIEKIERKACH WIELKICH. a) Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 o długości 1 428 mb. b) Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o długości 653 mb. c) Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 250 o długości 64 mb. d) Budowa tłoczni cieków ze zbiornikiem suchym 1 szt. o parametrach:Q=82,00 m3/h, H=30,20 m sł.H2O, N1=15kW e) Budowa przyłącza wodociągowego do przepompowni z rur PE Ø 40 - 1 szt. o długości 6,00 mb. f) Budowa przyłącza elektrycznego do tłoczni ścieków g) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 95 szt. z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 805,60mb 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) geodezyjne wytyczenie tras, b) roboty przygotowawcze, c) roboty ziemne, d) roboty instalacyjne wod.-kan, e) roboty instalacyjne elektryczne, f) dostawa, montaż, rozruch przepompowni, g) opracowanie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, h) wykonanie inspekcji kamerą wybudowanego odcinka i załączenie nagrania na płycie DVD, i) wykonanie i załączenie protokołów z wykonania zagęszczenia gruntu, j) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - 5 egz., k) przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego, l) oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, m) wykonanie prób szczelności, n) wykonanie tablic informacyjnych wg wzoru zawartego w wytycznych instytucji wdrażającej PROW 2007-2013 i umieszczenie na stale w widocznym miejscu (uzgodnione z Zamawiającym) nie później niż w dniu zakończenia realizacji inwestycji (w dniu odbioru po każdym etapie). o) Wykonanie kosztorysów powykonawczych po każdym bezusterkowym częściowym odbiorze oraz po odbiorze końcowym danego etapu prac..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja jest współfinansowana w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ZRUG Sp. z o.o., ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5098500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 5098500,00
• Oferta z najniższą ceną: 5098500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9963531,80
• Waluta: PLN.

Lista wiadomości