Jesteś tutaj:   

2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia analizy 2010 r.

??? Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 73524-2010 z dnia 2010-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn
Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest BADANIE WODY ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W KOSTRZYNIE, SIEKIERKACH, CZERLEJNKU I GUŁTOWACH ORAZ BADANIE ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI W SKAŁOWIE, IWNIE, GUŁTOWACH I CZERLEJNIE. ...
Termin składania ofert: 2010-03-24


Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na: Badania wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach oraz badania ścieków z Oczyszczalni w Skałowie, Iwnie, Gułtowach i Czerlejnie
Numer ogłoszenia: 98578 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73524 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na: Badania wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach oraz badania ścieków z Oczyszczalni w Skałowie, Iwnie, Gułtowach i Czerlejnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest BADANIE WODY ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W KOSTRZYNIE, SIEKIERKACH, CZERLEJNKU I GUŁTOWACH ORAZ BADANIE ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI W SKAŁOWIE, IWNIE, GUŁTOWACH I CZERLEJNIE. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w 2 częściach zamówienia na: Zadanie 1 i Zadanie 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. 3.Opis części zamówienia: 3.1 ZADANIE 1: Badanie wody ze Stacji uzdatniania wody w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a)Monitoring kontrolny 16 szt. w ciągu roku. Zakres monitoringu kontrolnego wykonywanego na sieci w miesiącu wrześniu dotyczącego: S.U.W. Kostrzyn, S.U.W. Siekierki, S.U.W. Gułtowy (3 szt.) i w miesiącu listopadzie S.U.W. Czerlejnko (1 szt.) należy zwiększyć o parametr: twardość ogólna wody. b)Monitoring przeglądowy wody uzdatnionej 4 szt. w ciągu roku. c)Monitoring przeglądowy wody surowej w ciągu roku 11 szt. d)Badania bakteriologiczne przeprowadzone na S.U.W. w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku i Gułtowach 1 raz w miesiącu po jednej próbie, łącznie 25 analiz w ciągu roku. Zakres: ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC i w 22ºC, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki.

    ZADANIE 2 Badanie ścieków z oczyszczalni w Skałowie, Iwnie, Gułtowach i Czerlejnie.

    Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1.Pobieranie prób średniodobowych  ścieków oczyszczonych i surowych winno być pobierane przez uprawnionego próbobiorcę.

Oferta powinna zawierać cenę analiz, oraz  koszty dojazdu.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 22933,00
  • Oferta z najniższą ceną: 22933,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25578,19
  • Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12275,00
  • Oferta z najniższą ceną: 12275,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18557,50
  • Waluta: PLN.

 

 

Lista wiadomości