Jesteś tutaj:   

2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, gm. Kostrzyn

Ogłoszenie powiązane:  Ogłoszenie nr 202252-2010 z dnia 2010-07-09 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn


1.Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, gmina Kostrzyn. 2.Szczegółowy zakres zamówienia: a) Etap I obejmuje wykonanie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem...


Termin składania ofert: 2010-07-28


Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na: Budowę przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, gmina Kostrzyn
 

Numer ogłoszenia: 249200 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202252 - 2010r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na: Budowę przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, gmina Kostrzyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, gmina Kostrzyn 2.Szczegółowy zakres zamówienia: a) Etap I obejmuje wykonanie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym o długości 99 m. b) Etap II obejmuje budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 45/7 o długości 228 m odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ułożonej wzdłuż ulicy Średzkiej w Gułtowach gmina Kostrzyn. Wykonanie kompletnego urządzenia zbiornikowo-tłocznego umożliwiające odbiór ścieków z kanału grawitacyjnego Ø 300 mm i przetłoczenie ich rurociągiem tłocznym do studni rewizyjnej na istniejącym kolektorze k 200 ułożonym we wschodnim poboczu ul. Średzkiej. 3. Zastosowane materiały: a)Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 o Ø 90mm b)Przepompownia ścieków - monolityczna o przekroju kołowym średnica 1,5m i wysokości 2,5m, obudowa żelbetowa z betonu B-45. Przykrycie pompowni płytą żelbetową z wbudowanym włazem żeliwnym typu przejazdowego, wzmocnienie żelbetowe z pierścieniem odciążającym. Przepompownia wyposażona w dwie pompy, wydajność przepompowni 5,5 dm3/s, wysokość podnoszenia pomp nie mniejsza niż 5,40 m, moc znamionowa silnika pomp do 2,4 kW. c)Skrzynka sterownicza, zasilająca oraz kominek wentylacyjny zlokalizowane w ogrodzeniu działki przyległej. d)Przepompownia ścieków winna być wyposażona w system sterowania i powiadamiania o awariach dostosowany do istniejącego na Oczyszczalni Ścieków w Skałowie. 4. Do zadań Wykonawcy należeć również będzie: a)Opracowanie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego b)Wykonanie i załączenie protokołów z wykonania zagęszczenia gruntu. c)Wykonanie i załączenie protokołów z przeprowadzonych prób szczelności. d)Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej uzgodnionej w ZUD-zie- 5 egz. e)Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego f)Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym. Minimalny wymagany okres gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi - 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:MPGK, ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171710,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 171710,21
  • Oferta z najniższą ceną: 171710,21 / Oferta z najwyższą ceną: 171710,21
  • Waluta: PLN.
 
Lista wiadomości