Jesteś tutaj:   

2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Hallera 10 w Kostrzynie

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Hallera 10 w Kostrzynie
Numer ogłoszenia: 270230 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230010 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Hallera 10 w Kostrzynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego na istniejącym budynku mieszkalnym. 2.Szczegółowy zakres zamówienia: a)Rozbiórka kominów w części ponad dachem. c)Rozbiórka opierzeń i rynien. d)Rozbiórka pokrycia z dachówki. e)Rozbiórka łat i oczyszczenie krokwi. f)Wzmocnienie krokwi zagiętych. g)Wymiana desek czołowych. h)Ułożenie i umocowanie płyt OSB dachowej gr 22 mm (wyrównując łatami powierzchnię dachu pod płytą). i)Ułożenie warstwy papy bitumicznej. J)Pokrycie gontem papowym -kolor czerwony. k)Wpuszczenie dachu od strony ulicy 40 cm od lica ściany. L)Wykonanie rynien czarnych i wywietrzników wg systemu. Ł)Wykonanie wyłazu-okno dachowe. m)Podbitkę pod krokwie wystające wykonać boazerią zewnętrzną w kolorze naturalnego drewna lakierowanego. n)Wymurowanie części kominów ponad dachem z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym. o)Wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej lakierowanej w kolorze gontu (czerwień). p)Odgięcie papy przy ogniomurkach na murki. r)Wykonanie instalacji odgromowej. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy również zgłoszenie i wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego. UWAGA! Gont papowy powinien być koloru czerwonego, a nie jak mylnie został zapisany w Specyfikacji Technicznej kolor szary lub grafitowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Ogólnobudowlany =GRINBUD=, Dominika Sieszchuła, ul. Sikorskiego 10B/8, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62 235,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62 235,58
Oferta z najniższą ceną: 62 235,58 / Oferta z najwyższą ceną: 84 210,69
Waluta: PLN.

Lista wiadomości