Jesteś tutaj:   

2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę pokrycia dachowego i remont dachu na budynku położonym w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza 37 a

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na Wymianę pokrycia dachowego i remont dachu na budynku położonym w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza 37 a


Numer ogłoszenia: 286450 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239268 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na Wymianę pokrycia dachowego i remont dachu na budynku położonym w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza 37 a.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego i remont dachu na budynku położonym przy ul. Mickiewicza 37 a w Kostrzynie. 2.Szczegółowy zakres zamówienia: a)Rozbiórka kominów w części ponad dachem. c)Rozbiórka opierzeń i rynien. d)Rozbiórka papy zwietrzałej. e)Wymurowanie części kominów ponad dachem z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym. f)Ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej. g)Pokrycie papą nawierzchniową termozgrzewalną. h)Wykonanie instalacji odgromowej. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy również zgłoszenie i wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Instalacyjno Budowlany, Jan i Stanisław Rzepczak s.c.,, Brzezińskie Holendry 14, 62-513 Krzymów, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43173,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 43173,30
• Oferta z najniższą ceną: 43173,30 / Oferta z najwyższą ceną: 48949,31
• Waluta: PLN.

Lista wiadomości