Jesteś tutaj:   

2012

Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe zakupy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji zlokalizowanej w obrębie administracyjnym miasta Kostrzyna

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 17180-2012 z dnia 2012-01-18 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn    Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe zakupy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji zlokalizowanej w obrębie administracyjnym miasta Kostrzyna.
Szacowane zapotrzebowanie ilościowe dla pojazdów Zakładu...
Termin składania ofert: 2012-01-26
________________________________________
Kostrzyn: Sukcesywne zakupy paliw, oleju napędowego i benzyny Pb95 realizowane w drodze bezgotówkowych zakupów poprzez tankowanie do baków pojazdów Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 34088 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17180 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne zakupy paliw, oleju napędowego i benzyny Pb95 realizowane w drodze bezgotówkowych zakupów poprzez tankowanie do baków pojazdów Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe zakupy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji zlokalizowanej w obrębie administracyjnym miasta Kostrzyna. Szacowane zapotrzebowanie ilościowe dla pojazdów Zakładu Komunalnego w 201 roku: ON 20 000 litrów, Pb95 2.000 litrów. Bezgotówkowy zakup paliw odbywał się będzie na podstawie rejestrowanych transakcji zakupu dokonywanych w danym dniu na stacji paliw. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz pojazdów i kierowców, którzy będą upoważnieni do bezgotówkowego zakupu paliw. Wykonawca zobowiązany będzie do rejestrowania dokonanych transakcji sprzedaży na wykazach otrzymanych od Zamawiającego stanowiących załączniki nr 8. Każda transakcja zakupu musi być potwierdzona podpisem stron: upoważnionego kierowcy tankującego pojazd i pracownika obsługi stacji paliw. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie co dwa tygodnie Druga faktura VAT będzie wystawiana na ostatni dzień każdego miesiąca. Wykazy zakupu paliw muszą być sporządzane na bieżąco, w momencie tankowania oraz obowiązkowo podpisane prze upoważnioną osobę Zamawiającego, a także pracownika obsługującego stację paliw. Powyższe Wykazy Wykonawca załącza do faktur. Zakup paliw będzie odbywał się w litrach rzeczywistych, po cenie paliw obowiązującej w momencie tankowania na Stacji Paliw Wykonawcy minus stały upust zastosowany przez Wykonawcę. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie zgłosi reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 1 dnia i zawiadomić Zamawiającego o jej odrzuceniu lub uznaniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy wolny od wad, na koszt Wykonawcy w ciągu 1 dnia od daty uznania reklamacji. Zakup paliw odbywał się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliw do zbiorników pojazdów samochodowych lub kanistrów na stacji paliw(paliwo do kosiarek, agregatów prądotwórczych. Tankowanie odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacjach paliwowych Wykonawcy, które winny być położone w odległości nie większej niż 10 km od Przepompowni ścieków (baza) ul. Ignacewo 1.UWAGA Ze względu na liczne tankowania pojazdów wynikające z utrzymywania w pełnej gotowości pojazdów np. do usuwania awarii, odległość stacji paliw od siedziby -bazy zakładu przepompowania nie może być większa niż 10 km.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.BIS-BEL, Marian Belter, ul. Mieszka I 1, 62-007 Biskupice, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 102829,27
Oferta z najniższą ceną: 102829,27 / Oferta z najwyższą ceną: 102829,27
Waluta: PLN.
Lista wiadomości