Jesteś tutaj:   

2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Średzkiej i ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 169890-2012 z dnia 2012-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 o średnicy 90 mm i długości 108 m
od ul. Średzkiej poprzez teren działek nr 1134 i 1135 do przeciwległej strony ulicy Wrzesińskiej zakończonej hydrantem...
Termin składania ofert: 2012-06-12
________________________________________
Kostrzyn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Średzkiej i ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie
Numer ogłoszenia: 151915 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169890 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Średzkiej i ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 o średnicy 90 mm i długości 108 m od ul. Średzkiej poprzez teren działek nr 1134 i 1135 do przeciwległej strony ulicy Wrzesińskiej zakończonej hydrantem podziemnym usytuowanym w chodniku ul. Wrzesińskiej przy granicy działki nr 666/3, wraz z uzbrojeniem w hydrant podziemny i zasuwy odcinające. Budowa 2-ch przyłączy wodociągowych do posesji nr 2 i 4 przy ul. Średzkiej położonych na działkach o nr ewidencyjnym 1134 i 1135, z rur ciśnieniowych PE o średnicy 32/3 mm. Łącznie zaprojektowanych jest wykonanie 2 przyłączy o długości po 5,0 m każde zakończone węzłem wodomierzowym wewnątrz budynku. W węźle podłączeniowym przy ul. Średzkiej z istniejącym wodociągiem zamontować zasuwy kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną o średnicy 150 i 80 mm. Teren wokół skrzynki ulicznej umocnić betonem lub płytami betonowymi prefabrykowanymi i oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Do zadań Wykonawcy należeć również będzie: Wykonanie badań określających stopień zagęszczenia gruntu. Wykonanie prób szczelności, chlorowanie i płukanie rurociągu. Wykonanie analizy bakteriologicznej. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - 5 egz. Zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie o zajęciu pasa drogowego i poniesienie stosownych opłat.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
DANKAR Usługi Budowlane WOD-KAN i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa,, Nienawiszcz 23,
64-610 Rogoźno, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67834,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30065,71
Oferta z najniższą ceną: 30065,71 / Oferta z najwyższą ceną: 52662,17
Waluta: PLN.

 

Lista wiadomości