Jesteś tutaj:   

2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę pokrycie dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowj 1, gmina Kostrzyn

Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 214452-2012 z dnia 2012-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn
Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowej 1, gmina Kostrzyn, powierzchnia remontowanego dachu wynosi 277,92 m2,...
Termin składania ofert: 2012-07-10
________________________________________
Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowej 1, gmina Kostrzyn.
Numer ogłoszenia: 282810 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214452 - 2012r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowej 1, gmina Kostrzyn..II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Gułtowach, przy ul. Kasztanowej 1, gmina Kostrzyn, powierzchnia remontowanego dachu wynosi 277,92 m2, dach w części płaskiej (do remontu) kryty jest papą asfaltową. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1.Rozbiórka zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej, 2.Rozbiórka istniejącego pokrycia papowego i gąsiorów ceramicznych, 3.Odbicie odparzonych tynków i uzupełnienie oraz naprawa uszkodzonych czapek kominowych,4.Sprawdzenie i ewentualna naprawa deskowania połaci dachowej, 5.Rozbiórka uszkodzonych rynien i obróbek blacharskich, 6.Pokrycie dachu papą izolacyjną podkładową, 7.Uzupełnienie (odtworzenie) rynien i pasów nadrynnowych, 8.Uzupełnienie tynków kominów i czapek kominowych, 9.Pokrycie dachów papa termozgrzewalną pojedynczego krycia , którą należy podwinąć pod obróbki blacharskie attyki, wyłaz dachowy i gąsiory ceramiczne, 10.Uzupełnienie obróbek blacharskich attyki oraz ułożenie gąsiorów ceramicznych na przełamanych połaci dachowych, 11.Odtworzenie instalacji odgromowej wraz z obowiązującymi pomiarami jej skuteczności. 12.Wymiana wyłazu dachowego. UWAGA ! wymiana wyłazu została ujęta w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik do SIWZ. 13.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 14.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania drożności kominów przez kominiarza oraz przedstawienia zamawiającemu pisemnej opinii kominiarskiej Wykonawca wykona badanie instalacji odgromowej potwierdzonej protokołami. 15.Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2012.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych BOG-MAR, ul. Św.Marcin 58/64 XIp, 61-807 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44309,54 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ• Cena wybranej oferty: 33966,68• Oferta z najniższą ceną: 33966,68 / Oferta z najwyższą ceną: 35526,25• Waluta: PLN.

Lista wiadomości