Jesteś tutaj:   

2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę sieci wodociągowej w Kostrzynie w ul. Żeromskiego i ul. Miłosza.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 351710-2012 z dnia 2012-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn
Przedmiotem zamówienia jest: 1.Budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 110 mm i długości 240 m w ciągach ulicy Żeromskiego i ul. Miłosza z połączeniem z istniejącym wodociągiem od strony ul. Wiosny Ludów. ...
Termin składania ofert: 2012-10-09


Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego i ul. Miłosza w Kostrzynie.
Numer ogłoszenia: 413396 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351710 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego i ul. Miłosza w Kostrzynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.Budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 110 mm i długości 240 m w ciągach ulicy Żeromskiego i ul. Miłosza z połączeniem z istniejącym wodociągiem od strony ul. Wiosny Ludów. 2.Budowa 5-u przyłączy wodociągowych do posesji przy ul. Miłosza oraz 2-ch przyłączy wodociągowych w ul. Żeromskiego. Łącznie zaprojektowanych jest wykonanie 7 przyłączy o długości łącznej 40 m. 3.Zasilanie w wodę poszczególnych budynków i działek odbywać się będzie z projektowanego wodociągu o średnicy 110 mm. Podłączenie zostanie uzyskane przez zainstalowanie na rurociągu nawiertek o średnicy 100/25 mm z wbudowanymi zasuwami odcinającymi o średnicy 25 mm. Na trzpień zaworu należy zamontować drążek w rurze osłonowej, który należy wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną żeliwną obudowaną płyta betonową. Przyłącze do budynku przy ul. Żeromskiego 1 wykonać jako nowe przy jednoczesnej likwidacji istniejącego. Przyłącze do budynku (działka PKP ) wykonać z rur PE o średnicy 40 mm/3,7 do granicy ogrodzenia i zaślepić. Pozostałe 5 szt. przyłączy wyprowadzić na poszczególne posesje i zaślepić. 4.Do zadań Wykonawcy należeć również będzie: a)Wykonanie badań określających stopień zagęszczenia gruntu. b)Wykonanie prób szczelności, chlorowanie i płukanie rurociągu. c)Wykonanie analizy bakteriologicznej. d)Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - 5 egz. e)Zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie o zajęciu pasa drogowego i poniesienie stosownych opłat..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Instalacyjno-Budowlany, Jan i Stanisław Rzepczak s.c., Brzezińskie Holendry 14, 62-513 Krzymów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 35965,73

Oferta z najniższą ceną: 35965,73 / Oferta z najwyższą ceną: 56371,71

Waluta: PLN.

 

 

Lista wiadomości