Jesteś tutaj:   

2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy wodomierzy

                                                                                                                          

Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 27876-2013 z dnia 2013-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy fabrycznie nowych zgodnie z asortymentem wyznaczonym w załączniku do SIWZ nr 8 w ilości: 1.WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY KLASA B DN 15 w ilości 600 szt., 2. .WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY KLASA C...Termin składania ofert: 2013-01-30

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na dostawy wodomierzy Numer ogłoszenia: 74368 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,numer ogłoszenia w BZP: 27876 - 2013r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawy wodomierzy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy fabrycznie nowych zgodnie z asortymentem wyznaczonym w załączniku do SIWZ nr 8 w ilości: 1.WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY KLASA B DN 15 mm w ilości 600 szt., 2. .WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY KLASA C DN 15 mm w ilości 150 szt. 3.WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY KLASA C DN 20 mm w ilości 30 szt. 3.WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY DN 40 mm w ilości 10 szt. 4.WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY DN 50 mm w ilości 10 szt. Dostarczane wodomierze muszą być zgodne z : 1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych /Dz.U. Nr 209/2007 poz.1513/. 2.Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych /Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29, oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN14154. 3.Wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym. 4.Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH. 5.Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego. 6.Dostawca powinien załączyć do każdego z dostarczanych wodomierzy certyfikat lub świadectwo jakości lub inny dokument potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami. 7.Miejsce dostaw wodomierzy: Przepompownia ścieków, ul. Ignacewo 1, 62-025 Kostrzyn.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Diagnostyka Sieci Wodociągowych ZŁOTE RUNO Sp. z o.o., ul.Hoża 57/15, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 86047,50Oferta z najniższą ceną: 86047,50 / Oferta z najwyższą ceną: 90150,00 Waluta: PLN.  

Lista wiadomości