Jesteś tutaj:   

2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku położonego w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1a

? Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 327734-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn
Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku położonym w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1a, powierzchnia remontowanego dachu wynosi 596,04 m2. Do obowiązków Wykonawcy...
Termin składania ofert: 2013-08-30


Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku położonego w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1 a
Numer ogłoszenia: 376876 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327734 - 2013r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku położonego w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1 a.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i instalacji odgromowej na budynku położonym w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1a, powierzchnia remontowanego dachu wynosi 596,04 m2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1.Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 250g o grubości 5,2 mm. 2.Rozebranie rynien, rur spustowych i zamontowanie nowych z blachy ocynkowanej. 3.Naprawa kominów-skucie tynków w miejscach spękań, usunąć tynki tzw. purchawki, uzupełnić tynki i pomalować. 4.Wentylatory umocowane na kominach(blaszane) ocynkować ogniowo. 5.Odnowić kominki wentylacyjne i uzupełnić brakujące daszki. 6.Demontaż uszkodzonej obróbki blacharskiej kominów. 7.Montaż obróbki blacharskiej kominów. 8.Zdemontować istniejącą drabinę, a od miejsca przytwierdzenia drabiny do elewacji przedłużyć ok. 1,80. Końcówki drabiny wyprofilować celem bezpiecznego wejścia i zejścia z dachu budynku. 9.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz wytycznymi zawartymi w projekcie stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 10.Wykonawca wykona pomiary instalacji odgromowej (uzyska prawidłowe wyniki )potwierdzone protokołami. 11.Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ, pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 12.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie lub fakturę z właściwego wysypiska o przyjęciu odpadów niebezpiecznych jeżeli takowe wystąpią w trakcie remontu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MARIMEX, ul. Rekreacyjna 11, 62-023 Borówiec, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50.000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 41.324,25 zł., Oferta z najniższą ceną: 41.324,25 zł./ Oferta z najwyższą ceną: 71.357,86 zł.  Waluta: PLN.

 

 

Lista wiadomości