Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych przez oczyszczalnie ścieków: w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych przez oczyszczalnie ścieków:  w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

 

Ogłoszenie nr 510044838-N-2019 z dnia 08-03-2019 r.

Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na: Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych przez oczyszczalnie ścieków: w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 508604-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Komunalny, Krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2, 62-025  Kostrzyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618178239, e-mail zakladkomunalny@o2.pl, faks 618 970 908.
Adres strony internetowej (url): www.zkkostrzyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na: Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych przez oczyszczalnie ścieków: w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.1.1.2019/PN

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających na oczyszczalni ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o szacunkowej ilości 8 000 Mg. Zakres zamówienia obejmuje: 2. Ilość osadów : 8 000 Mg. 3. Miejsce odbioru : Oczyszczalnia Ścieków w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie. 4. Charakterystyka osadu: osad ustabilizowany i odwodniony na urządzeniu dekantacyjnym o średniej zawartości suchej masy około 19% spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257). 5. Zamawiający zobowiązany jest wykonać badania komunalnych osadów ściekowych i przekazać Wykonawcy wyniki badań dla każdej partii osadów przed rozpoczęciem ich przekazywania  Każda partia przebadanego osadu musi mieć określoną wielkość i spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257). 6. Załadunek osadu na środek transportowy Wykonawcy nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy. 7. Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona dokumentem ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca. 8. Transport osadów do miejsca odzysku zapewnia Wykonawca. Odbiór komunalnych osadów ściekowych będzie następował na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego przesłanego do Wykonawcy drogą mailowa lub faksem w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymane zawiadomienie na numer fax 61/8970-908. 9. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu oczyszczalni ścieków w Skałowie wszelką odpowiedzialność za wywożony osad przejmuje Wykonawca. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za odebrane od Zamawiającego ustabilizowane osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami sposób ich transportowania i wykorzystania. 10. Transport winien być prowadzony zgodnie z zasadami prawa drogowego, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i dróg publicznych. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które spowoduje zanieczyszczenie lub wypadnięcie odpadu ze środka transportu, należy bezzwłocznie zabezpieczyć teren zgodnie z przepisami drogowymi i BHP oraz niezwłocznie uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed zdarzenia. Szkody wyrządzone osobom trzecim przez środek transportu lub przewożone odpady będą pokrywane przez Wykonawcę. 11. Potwierdzenie przyjęcia partii osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo w oparciu o ?Kartę przekazania odpadu? potwierdzoną pod względem ilościowym, na podstawie dowodu ważenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę. 12. Osady ściekowe mają być poddane odzyskowi na terenie woj. wielkopolskiego, za wyjątkiem opisanym w art. 20 ust.5 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 992.). 13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018 r., poz.992), i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018 r. poz.799) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz.1973,.) 14. Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego zadeklarowania sposobu odzysku osadu. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania osadu zobowiązuje Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej deklaracji.

II.4)Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 90513600-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 464000.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 464000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 464000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799120.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 464000.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak

Nazwa wykonawcy: P.H.U "ZBIGTAR" Lider, Email wykonawcy: zbigtar@interia.pl
Adres pocztowy: Osowa Sień 55 Kod pocztowy: 67-400 Miejscowość: Wschowa
Kraj/woj.: lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 464000.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 464000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799120.00 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Lista wiadomości