Ogłoszenie o zamówieniu pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM W TRZEKU MAŁYM, SIEKIERKACH WIELKICH I W KOSTRZYNIE PRZY UL. IGNACEWO - CZĘŚĆ I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie Obowiązku Inspektora Nadzoru robót budowlanych na niżej wymienionych zadaniach: ETAP I. 1.Budowa rurociągu tłocznego, Siekierki Wielkie-Trzek a)Budowa rurociągu tłocznego z rur PE Ø 180 o długości 2 481,50 mb. 2.Budowa rurociągu tłocznego Trzek-Kostrzyn wraz z przepompownią P-18 oraz kanalizacji grawitacyjnej w Kostrzynie ul. Ignacewo a)Budowa rurociągu tłocznego z rur PE Ø 225 o długości 4 256,00 mb. b)Przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 40 o długości 26,50 mb. c)Budowa tłoczni ścieków ze zbiornikiem suchym 1 szt. o parametrach :Q=135,00 m3/h, H=47,30 m sł.H2O, N1=37kW. d)Budowa przyłącza elektrycznego do tłoczni ścieków e)Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 315 o długości 10,00 mb. 3)Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w Trzek. a)Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 o długości 690,00 mb. b)Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o długości 306,00 mb. c)Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 250 o długości 19,50 mb. d)Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 8 szt. -z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 54,00 mb -z rur PE 100 Ø 160 o łącznej długości 19,00 mb. ETAP II. 1)Budowa sieci grawitacyjnej wraz z przepompownia P-12 w Siekierkach Wielkich. a)Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 o długości 1428 mb. b)Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o długości 653 mb. c)Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 250 o długości 64 mb. d)Budowa tłoczni ścieków ze zbiornikiem suchym 1 szt. o parametrach:Q=82,00 m3/h, H=30,20 m sł.H2O, N1=15kW e)Budowa przyłącza wodociągowego do przepompowni z rur PE Ø 40 - 1 szt. o długości 6,00 mb. f)Budowa przyłącza elektrycznego do tłoczni ścieków g)Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 95 szt. z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 805,60mb..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 15% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie prewiduje wniesienia wpłaty wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1) wykazu (wg zał. nr 6 do SIWZ) wykonanych lub wykonywanych usług (min. 1 zamówienia) w zakresie prac związanych z Nadzorem inwestorskim nad robotami budowlanymi, tj. Wykonawca musi wykazać, iż w ramach realizowanych zadań pełnił lub pełni nadzór nad budową przepompowni, rurociągu tłocznego i rurociągu grawitacyjnego zgodnego w zakresie przedmiotowym lub w szerszym zakresie niż przedmiot zamówienia opisany w pkt. III SIWZ, o wartości powyżej 3000 000 zł. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1) wykazu osób ((wg wzoru - zał. nr 7 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj. nadzór nad robotami budowlanymi, elektrycznymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. a) Oświadczenia i dokumenty, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, tzn. że osoba która będzie pełniła obowiązki inspektora nadzoru posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i oświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa - a w przypadku osób zagranicznych, inne zamienne dokumenty zaakceptowane przez nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub oświadczenia że zostały wydane przez Ministra Infrastruktury potwierdzające, że uprawniają one daną osobę i że są wystarczające do kierowania na terenie Polski budową lub robotami, budowlanymi w danej specjalności ( załącznik nr 4 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
oświadczenie Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zaklad Komunalny ul. Poznanska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie