Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Miłosza w Kostrzynie

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Miłosza w Kostrzynie
Numer ogłoszenia: 167224 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Miłosza w Kostrzynie.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią w ul. Miłosza w Kostrzynie. 2.Szczegółowy zakres zamówienia a)wykonanie sieci grawitacyjnej Ø 200 o długości 280 m. b)wykonanie rurociągu tłocznego PE 100 Ø 63 o długości 330 m. włączenie do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze grawitacyjnym w ul. Żeromskiego. c)wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 11 szt. o łącznej długości 100 m. d)wykonanie przepompowni ścieków dwupompowa, wykonana z betonu B 45, monolityczna o przekroju kołowym; pompy z nożem tnącym, wydajność pomp 2,5 dm3/s, wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 3,0 m, moc znamionowa silnika pomp do 1,7 KW. 3. Zastosowane materiały a)Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur ciśnieniowych PE 100 o Ø 63/4,3mm b)Kolektor grawitacyjny należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV klasy S lite o średnicy 200/5,9mm o złączach kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową. c) Zastosować studzienki rewizyjne monolityczne z betonu C35/45, Ø1000. d)Zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego z balastem betonowym, wykonane na pierścieniu odciążającym lub dystansowym, z wkładką gumową odpowiadające wymaganiom PN-EN 14 2000 e) Przyłącza winne być wykonane z rur PCV o średnicy 160/4,7 mm przykanaliki zakończone studnią rewizyjną studzienki rewizyjne PCV Ø 425 zaopatrzone w przykrycie z pokrywą żeliwną ustawioną na pierścieniu odciążającym z betonu B30. f)Podłoże i obsypka rurociągów 0,3m ponad wierzch rurociągu z piasku dowiezionego. g)Wykonawca teren przepompowni winien ogrodzić siatką stalową ocynkowaną rozpiętą na słupkach z rur o wysokości 1,50 m, o wymiarach w rzucie 1,50 x 3,0 m z furtką wejściową o szerokości 1,0m. h)Przepompownia ścieków winna być wyposażona w system sterowania i powiadamiania o awariach dostosowany do istniejącego na Oczyszczalni Ścieków w Skałowie. i)Do zadań Wykonawcy należeć również będzie: a)Opracowanie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego b)Wykonanie kamerownia wykonanego odcinka i załączenie nagrania na płycie DVD. c)Wykonanie i załączenie protokołów z wykonania zagęszczenia gruntu. d)Wykonanie i załączenie protokołów z przeprowadzonych prób szczelności. e)Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej uzgodnionej w ZUD 5 egz. f)Przywrócenie nawierzchni do stanu przejezdności. g)Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym. Minimalny wymagany okres gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkunie dotyczy·         III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWymóg: Wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem i wyposażeniem gwarantującym kompleksowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia, Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.·         III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Wykonawca musi dysponować: a)odpowiednią liczbą pracowników fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia, b)min. 1 osobą wyznaczoną na kierownika budowy i robót posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowych i należącą do właściwej izby inżynierów budownictwa, a w przypadku osób zagranicznych, inne zamienne dokumenty akceptowane przez nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub zaświadczenia wydane przez Ministra Infrastruktury potwierdzające, że uprawniają one daną osobę i że są wystarczające do kierowania na terenie Polski budową lub robotami budowlanymi w danej specjalności. Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWykonawca musi dysponować: a)odpowiednią liczbą pracowników fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia, b)min. 1 osobą wyznaczoną na kierownika budowy i robót posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowych i należącą do właściwej izby inżynierów budownictwa, a w przypadku osób zagranicznych, inne zamienne dokumenty akceptowane przez nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub zaświadczenia wydane przez Ministra Infrastruktury potwierdzające, że uprawniają one daną osobę i że są wystarczające do kierowania na terenie Polski budową lub robotami budowlanymi w danej specjalności. Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Wykonawca dysponuje środkami lub posiada zdolność kredytową do kwoty 200 000,00 zł. Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. ·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOMW zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania i że oferowane przez niego roboty, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz, że na wykonane zamówienie udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy licząc od daty protokółu odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu i potencjale innego podmiotu, to oświadczenie musi złożyć również ten podmiot.III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianZmiana postanowień umowy w oparciu o art.144 ust. 1 może dotyczyć: 1) terminu zakończenia robót a)przypadku nieprzewidzianego przedłużenia się procedur przetargowych uniemożliwiających zawarcie umowy w terminie krótszym niż 30 dni od terminu składania ofert. W takim przypadku termin zakończenia robót może być przedłużony przed zawarciem umowy, nie więcej niż o ilość dni upływających od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy, pomniejszoną o 30 dni. b)w przypadku wstrzymania lub przerwania robót, znajdujące potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem, wskutek: A. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), B. zawieszenia robót przez Zamawiającego, C. wystąpienia wykopalisk lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót, D. zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, E. siły wyższej, itp., W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, o czas potrzebny na uzyskanie zgody lub niezbędnych pozwoleń, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu). c)wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych, 2)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 3)korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 4)warunków płatności, (z korzyścią dla Zamawiającego) na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, 5)zmian osobowych: kierowników budowy, robót, osób upoważnionych - tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. 6)zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego robót. Zmiana taka może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i dotyczyć może tych robót, których nie przewidziała dokumentacja projektowa - robót niezbędnych lub zamiennych, których konieczność wykonania pojawiła się na etapie realizacji zamówienia. Zmiana zakresu rzeczowego i ilościowego robót nastąpi tylko i wyłącznie w wyniku porozumienia obu stron umowy i zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru lub projektanta. W takim przypadku wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku, w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie i przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu). Każda z wyżej wymienionych zmian umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny,62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny,62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie