SIWZ - na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie przy ul. Słowackiego 5-Budowa zbiornika Retencyjnego o pojemności V-500 m3

SIWZ - na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie przy ul. Słowackiego 5
Budowa zbiornika Retencyjnego o pojemności V-500 m3
 
Projekt architektoniczno-budowlany:
 
KOSZTORYS NAKŁADCZY
 
KOSZTORYS OFERTOWY
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
 
Projekt :
 
OPIS SUW KOSTRZYN - ZBIORNIK
 
AZ-1
AZ-2
 AZ-3
AZ-4
AZ-5
AZ-6
AZ-7
 AZ-8
 
Projekt elektryczny :
 
KOSZTORYS NAKŁADCZY
 
KOSZTORYS OFERTOWY
 
PRZEDMIAR ROBÓT
 
Projekt : 
 
D-00
 
D-01

D-03
 
D-10
 
D-18
 
D-29
 
D-30
 
D-31
 
 D-32
 
Projekt technologiczny : 
 
KOSZTORYS NAKŁADCZY (SP)
 
KOSZTORYS OFERTOWY (SP)
 
PRZEDMIAR ROBÓT (SP)
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY TECHNOLOGICZNE
 
OPIS TECHNICZNY

  Rysunki :
 
PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY
 
ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ
 
PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY
 
Profil podłużny sieci wodociągowych międzyobiektowych

Profil sieci kanalizacyjnej międzyobiektowej 
 

 

Odpowiedź z dnia 28.03.2012 r. pytanie nr 1 i 2

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2012 r.

 

 

Informacja do Wykonawców z dnia 30.04.2012 r.

 

 

Treść odwołania z dnia 27.04.2012 r.