Jesteś tutaj:   

Oferty pracy

Ogłoszenie - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

 

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kostrzynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na stanowisko

Specjalista ds. Zamówień Publicznych


Stanowisko pracy : Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Wymiar czasu pracy : 1 etat

I. Zakres zadań :

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. z późniejszymi zmianami, Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności :
- prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą zamówień publicznych,
- umieszczanie zgodnie z ustawą ogłoszeń przetargów, ich wyników oraz zawartych umów,
- udział w komisjach przetargowych,
- przygotowywanie umów z wykonawcami, dostawcami i innych,
- prowadzenie korespondencji z wykonawcami, dostawcami,
- współpraca z osobami biorącymi udział w postępowaniu przetargowym,
- przeprowadzanie rozmów z oferentami, zbieranie ofert (badanie rynku), sporządzanie stosownej dokumentacji.
- prowadzenie rejestru zamówień i umów.
2. Sporządzanie raportów i sprawozdań do Prezesa UZP.
3. Opisywanie faktur pod względem przepisów ustawy Pzp.
4. Opiniowanie zestawień dotyczących dostaw, usług, robót budowlanych.
5. Wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora.
6. Tworzenie, przechowywanie oraz bieżące czuwanie nad aktualnością powtarzalnych umów na wykonanie usług niezbędnych do realizacji zadań statutowych Zakładu Komunalnego (dotyczy m.in. usług informatycznych, elektryczno-energetycznych, z zakresu zadań BHP, z przewoźnikami nieczystości płynnych i innych).

II. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom

a) wykształcenie : wyższe,
b) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zamówieniach publicznych,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office, środowisko Windows, poczta elektroniczna), komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
f) znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności :
- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o zamówieniach publicznych
oraz umiejętność ich interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce,
g) nieposzlakowana opinia.
    
III. Wymagania dodatkowe :
 
a) doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego,
b) pożądane cechy charakteru : systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność,
c) łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
d) umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków,
e) umiejętność dostosowania tempa pracy do narzuconych terminów.

IV. Wymagane dokumenty :

1. CV zawierające niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
3. Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia: "Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych? zgodnie z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)- "Nie byłem /am skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe? zgodnie z art.6 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)-,,Cieszę się nieposzlakowaną opinią? zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),, Posiadam obywatelstwo polskie? zgodnie z art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) jest zobowiązany do złożenia kopi dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Składanie ofert:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia 09.06.2021 r. na adres :

Zakład Komunalny
62-025 Kostrzyn ul. Poznańska 2
Tel.61 8178239
e-mail poczta@zkkostrzyn.pl

O terminach rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.
Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej Zakładu Komunalnego i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.kostrzyn.wlkp.pl)
Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

VI. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6 %.


Lista wiadomości