Jesteś tutaj:   

Działalność

Działalność

Zakład Komunalny w Kostrzynie jest zakładem budżetowym gminy, powołanym na mocy Uchwały nr XXIII/118/92 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 1992 r. z 2-ch zakładów: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Podstawowym zadaniem statutowym zakładu jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy Kostrzyn oraz zakładów pracy i instytucji w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków.
W szczególności przedmiotem działania zakładu jest:
- pobór i uzdatnianie wody
- zaopatrywanie odbiorców w wodę
- odbiór ścieków do kanalizacji i ich oczyszczanie
- eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
Zakład Komunalny dostarcza wodę do 12800 mieszkańców. Do realizacji powyższych zadań zakład dysponuje:
- stacją uzdatniania wody w Kostrzynie
- stacją uzdatniania wody w Siekierkach Wielkich
- stacją uzdatniania wody w Czerlejnku
- oczyszczalnią ścieków (mechaniczno-biologiczna) zlokalizowaną w Skałowie
- oczyszczalniami ścieków w Iwnie
- przepompownią ścieków w Kostrzynie oraz innymi przepompowniami
Zakład posiadając sprzęt specjalistyczny oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest w stanie rozwiązywać trudne problemy techniczno-technologiczne. Do zadań zakładu w zakresie gospodarki mieszkaniowej należy zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność komunalną gminy. Zakład jest zarządcą 51 budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Kostrzyn, w których znajduje się 240 mieszkań. Zamieszkuje w nich 741 najemców. W skład tych nieruchomości wchodzi 16-cie dzierżawionych obiektów użytkowych. W wyniku sprzedaży mieszkań w poszczególnych nieruchomościach przez Zarząd Gminy zakład zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Zakład Komunalny zatrudnia 46-ciu pracowników.