Jesteś tutaj:   

Statut

Statut Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

Załącznik do uchwały Nr XXX/273/2005
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
z dnia 27 października 2005 r.

 

STATUT
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KOSTRZYNIE

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Zakład Komunalny w Kostrzynie działa na podstawie:

1. uchwały Nr XXIII/118/92 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 1992 r.
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
3. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)
4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
5. innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych.

§ 2. Zakład Komunalny jest gminną jednostką organizacyjną powołaną w celu realizowania zadań określonych w niniejszym Statucie.

§ 3. Siedziba Zakładu mieści się w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 2.

§ 4. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Kostrzyn, sąsiadujących gmin oraz miasta Poznania.

§ 5. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Gminy Kostrzyn.

§ 6. Zakład używa pieczęci prostokątnej z napisem:

ZAKŁAD KOMUNALNY 
62-025 Kostrzyn 
ul. Poznańska 2

oraz logo: 
 

 

 

II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU 
 
§ 7. 1. Celem Zakładu jest zaspakajanie bieżących potrzeb mieszkańców miasta i gminy w zakresie spraw komunalnych i mieszkaniowych, a w szczególności:

1) zaopatrywania ludności i zakładów w wodę, 
2) odprowadzania i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, 
3) usuwania awarii i jej skutków w zakresie wodociągów i kanalizacji, 
4) wywozu nieczystości płynnych z budynków będących w zarządzie Zakładu Komunalnego, 
5) administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność komunalną, w tym: 
a) wykonywania remontów kapitalnych i bieżących budynków, 
b) wykonywania remontów kapitalnych i bieżących kotłowni lokalnych, 
c) unowocześniania systemów grzewczych wraz ze zmianą źródeł ciepła  
6) rozbudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, 
7) budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, 
8) naprawy i konserwacji dróg i ulic na terenie miasta i gminy,
9) wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach, których zarządzającym jest Gmina Kostrzyn.
10) obsługi lokalnego transportu zbiorowego, jako operatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867), a w szczególności:
a) wykonywanie gminnych przewozów pasażerskich,
b) organizowanie remontów i napraw autobusów,
c) opracowywanie rozkładów jazdy,
d) dystrybucja i sprzedaż biletów komunikacyjnych,
e) opracowywanie analiz ekonomicznych,
f) przygotowywanie propozycji cen za usługi przewozowe i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn.

2. Zakład Komunalny prowadzi działalność gospodarczą o charakterze użyteczności publicznej.

III. ORGANY ZAKŁADU I JEGO ORGANIZACJA

§ 8. 1. Organem zarządzającym Zakładem jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. 

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie i w zakresie udzielonego przez Burmistrza Gminy Kostrzyn pełnomocnictwa.

§ 9. 1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Kostrzyn.

2. Zakład zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi. 

§ 10. 1. Prawa i obowiązki pracowników Zakładu regulują przepisy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zakładu.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU 

§ 11. Zakład Komunalny działa w formie zakładu budżetowego i prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych. 

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

2. Zakład finansowany jest z własnych przychodów oraz z ewentualnych dotacji z budżetu Gminy, a także wpływów od osób fizycznych i prawnych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie, w jakim został uchwalony.

§ 14. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego nadaniu.